Turáni álmok

“Szétszórva a nagy család, testvér testvért nem talál.”
HUN UTÓDNÉPEK – A TURÁNI NÉPCSALÁD
Napkelet
sokszínű és csodálatos szépségű, magyar szívet megdobogtató ékességű, hozzánk hasonló arcú emberek, népek és kultúrák bölcsője.
A turáni népek közé eredetileg a következőket sorolták: török vagy türk népek (ujgurok, kazahok, oszmán-törökök, kipcsakok stb.), szkíták (szittyák), hunok, avarok, mongolok, mandzsuk, magyarok és a finnugor nyelvű népek. Később a japánokat is idesorolták, a japán nép eredetére vonatkozó felismerések alapján.
A turáni nyelvek fogalmát a mai összehasonlító nyelvészet nem használja. Azonban hasonló értelmű az urál-altaji nyelvcsalád fogalma, amely modern elméletként a 20. században jelent meg. Ez nagyrészt ugyanazokat a nyelveket foglalja magába, azzal a különbséggel, hogy az urál-altaji nyelvcsaládba sorolt nyelvek rokonságát a rendszeres hangmegfelelések elemzésével és más tudományos nyelvészeti módszerekkel vizsgálják.
A tulipán őshazája ez a vidék, amely a magyar népművészet leggyakrabban használt motívumainak egyike.
A magyar népnek a turáni népek közé sorolását alátámasztotta a török népekkel való ismert nyelvi-történelmi kapcsolataink mellett számos zenei, néprajzi, életmódbeli párhuzam, továbbá történeti hagyományaink hun-magyar azonosságtudata. Az 1970-es évektől Kiszely István antropológus vizsgálta a honfoglaló magyarság és a mai magyar lakosság embertani jellegét, és a turanid típus markáns jelenlétét mutatta ki más európai népekhez képest. Kiszely István újabb kutatásai a DNS elemzés legkorszerűbb módszereivel genetikai kapcsolatot mutattak ki a magyarok és a nyugat-kínai sárga ujgurok között.
A turán kifejezés a perzsa nyelvből származik (a wikipedia szerint).
A Sáhnáme (Királyok könyve), a perzsa irodalom leghíresebb és számos ázsiai országban máig népszerű műve, amely a 10. században született, a következőképpen írja le, hogy Feridún király, a perzsák első sahja hogyan osztotta fel birodalmát három fia között:

“Elsőbben is Szelmet hívta elő s neki
Rúmnak birodalmát s Khavert szemelte ki…
Másod szeren Turánt adta vala Túrnak,
Turk nép és Csin felett őt tevé meg úrnak…
Ireds került sorra legvégül; az atyja
Néki az Irán föld urodalmát adja.”
(Radó Antal fordítása)

Turán (perzsául: توران‎) a letelepedett iráni népektől északra, az Oxus (mai nevén az Amu-Darja) folyón túl elterülő közép-ázsiai sztyeppék vidékét foglalta magában, ahol lovasnomád (illetve a 20.századi történetírás által annak mondott) népek éltek. (a wikipedia nyomán)
Arccal kelet felé! A  székely-magyar hagyományban a kelet felé fordított arc szent pillanatok velejárója, születésnél, imádkozásnál és a túlvilágra költözésnél egyaránt kelet felé fordultunk. 
Keleten kél a Nap – hírdeti Götz Lászlónak a magyarságot megalázó és  becsapó akadémiai irányvonalú nyelvészeket megszégyenítő örökzöld könyve, melynek ajánló előszavát László Gyula írta.
Érdemes megismerni bármely szkíta-hun utódnép életét-nyelvét-szokásait-sorsát azért is, mert biztos, hogy abból saját önismeretünk is gyarapodik. A “kultúraközi kommunikáció” új lehetőségeket teremthet mind az egyénnek, mind a nemzetnek. 
Történelmi tapasztalat szerint a keleti rokon eredetű népek (tatárok, mongolok, törökök) elleni harc végső soron nem magyar érdekeket szolgált és a magyarság óriási véráldozatával járt. A rokon népekkel való természetes szövetség és eredeti katolikus kereszténységünk megtartása révén a magyarság talán jobban betölthette volna küldetését az Élő Isten ostoraként, a fény felszabadítójaként a világban, a szeretet vallásának megtartójaként és védelmezőjeként.
A katolikus kifejezés itt egyetemlegességet jelent, míg a például a görög vagy római katolikusság önmagában való ellentmondás, hiszen a szűkítő jelzős szerkezet már az elnevezésében is cáfolja az egyetemlegességet.
(Lásd http://www.hunmagyar.org/turan/m-turan.html,  
http://www.hunmagyar.org/tor/tatar-torok.html)

Pillantás a tatárokra, akikkel egyes vélemények szerint magyarjaink nagy számban költöztek vissza keletre a magyarság pusztítására törekvő nyugat-európai befolyás elől

Uyghurok-egy hun utódnép közeli rokonságunkban 
Uyghurs and Hungarians (Secret History of Huns)


The MAG-I-cal History of Hungarians/Ujgurs

History of Uyghurs (Lemurians: c.10,500 BC – 2012 AD)
http://www.youtube.com/watch?v=9ihoz9WcbPw&feature=related

Beautiful Uyghur girls
http://www.youtube.com/watch?v=vbbfNPtfDuA&feature=related

Garden of Eden/Udun – Uyghuristan
http://www.youtube.com/watch?v=A3KtJ67txLE&feature=related

Great Uyghur Empire (Lost continent of Mu, History of Uyghurs/Lemurians)

ÜRÜMCSI LEIGÁZÁSA, KASGAR LEROMBOLÁSA
ISMERŐS MÓDSZEREK “AZ EMBEREK ÉRDEKÉBEN”
http://www.indavideo.hu/video/Kasgar_lerombolasa

Amiről még sokan nem hallottak…
Ujgúr piramisok kínában
Pyramids in China
Pyramids in China – The “White Pyramid” discovered!
 
A jelenkori Hun nemzet morális alapjai
 
 
I. Lesz úgy, hogy emberek, szervezetek, népcsoportok megkérdőjelezik mindazt, amiben mi hiszünk, ami a mi jogos örökségünk. A múltunkat meg lehet kérdőjelezni bárki által. De figyeljetek arra, hogy a megkérdőjelezés milyen szándékból ered. Mert valamit leszólni könnyű, de más érvekkel megtámadni már nehéz. Vegyétek észre ki az, aki csak támad, és ki az aki jogosan érvel. Ne féljetek hitetek és az igazatok mellett kiállni, és ne aggódjatok amiatt, ha nem tudjátok miként felelhettek a rosszindulatú támadásra. Legyetek hűek a hitetekhez, s a válasz is megadatik.

II. Szodoma és Gomora városa is elpusztult, azért mert egy igaz ember sem élt benne. Ebben az országban több igaz ember van, de mindannyian azokká kell váljunk. Ne sokasodjatok, ne tömörüljetek szervezetekbe mindaddig, ameddig ti magatok nem érzitek úgy, hogy a nagyobb közösség lángjai, lelki hajtómotorjai lehettek. Keressétek azok társaságát, akikről érzitek, hogy ilyen személyek, és hamarosan ti is olyanná váltok. Ez egyéni feladat, nem közösségi. Mert lesz olyan, hogy megszólítanak az utcán, a médiában hogy “állj közénk és építsd ezt vagy azt a rendszert”. Mi hunok, a Tudás őrzői, átlátjuk azt, hogy a gyülekezés, s tömörülés az egyének egyéniségének halálához vezet. Egyénekből épül fel a hatékony rendszer, nem tömegekből! Vigyázzatok a beszervezőkre akik pártok, vallási csoportok álcája mögé bújnak és Istent vagy a jólétet hirdetik. Mind a kettő a lelked csapdája! Ismerd fel önmagad és vállald fel önmagad.

III. Soha ne állítsd, hogy Te tudod az igazságot. Mindannyian hordozzuk az igazság egy részletét. De a teljes egész sosem lehet egy emberé, mert csak ember. Nyújtsd a világ számára a Te igazság részedet önzetlenül, szabad akaratodból, hogy a teljesebb igazság felszínre kerülhessen. Mert volt úgy, hogy az igazság legapróbb részlete is a sötét leplek alatt nyugodott, és lesz úgy, hogy bár az igazság napvilágot látott újra, mégis sötét leplek próbálják beárnyékolni azt. A Te akaratodon sok múlik, engeded-e, hogy a Te igazság részed sohase kerüljön napvilágra? Mit ér az életed, ha nem adod a világnak mindazt, ami vagy?

IIII. Soha ne szégyelld kimondani amit látsz, amit érzékelsz. Ha elhallgatod, vagy nem veszel tudomást a körülötted zajló világról, annak részévé, rabjává, befolyásoltjává váltál. Ha már a legszűkebb környeztedben, a családodban sem mered felvállalni saját gondolatod, egyéni világszemléleted, hogyan adhatnád tudtára a világnak, hogy vagy? Magyarországon nagyon régóta nem szokás őszintén, nyíltan beszélni. Mi Hunok, érezzük ennek a lelki terhét. Mi Hunok nem veszünk még több keresztet a vállunkra és nyíltan felvállaljuk saját gondolatainkat, úgy hogy közben a másikat nem alázzuk meg, a másikat nem kérdőjelezzük meg és a másikat nem romboljuk, de tudtára adjuk, hogy mi hogyan gondolkodunk. Vannak nézetekben, hitekben különbségek. Ezt minden Hun lélek elfogadja, mert átlátja, hogy ha a véleményéért agresszíven küzd, nem jut megegyezésre; s ugyanígy ha behódolóan viselkedik nem éri el belső lelki egyensúlyát sohasem. Csak a másik véleményének tiszteletével és alázatos elfogadásával lehet társadalmi kötelékeket kiépíteni.

V. A történelmünk során sokszor próbálták nemzetünk eltiporni, a térképről is eltüntetni. Mi mindannyiszor talpon maradtunk és nem egyszer a minket fojtogató uralmi rendszer ellen fellázadva, gyors, határozott és erős fellépéssel időszakosan megálljt parancsoltunk. Ez a veszély ma sem múlt még el! A Tudás népét csak úgy pusztíthatják el, ha elvágnak bennünket az Egyetemes Tudástól. Ezért mindannyian arra törekszünk, hogy nap-nap után ismereteinket gazdagítva, tudásunkat tudatalattinkból újra felhozva méltó helyére helyezzük vissza Hun birodalmunkat. Nem bűnös ez a nemzet, nem alávaló mint ahogy idegen érdekek programozzák tudatunkat. A Hun ember átlátja, hogy alaptalanok ezek a vádaskodások, és csak olyanok hangoztatják, akik a legalávalóbbak közül származnak. Megértjük félelmeiket, és rosszindulatú tetteiket és gondolataikat átformáljuk határozott, őszinte, tiszta Hun akarattá. Így váltjuk meg a világunkat felemésztő ellenerők mérhetetlen birodalmát.

VI. Lesz úgy, hogy a hitünkért támadni fognak. Mondd el minden ilyen rosszindulattal feléd fordulónak, hogy minden földi dolog előtt, az EGY igaz Istenben hiszel, és feltétel nélkül szolgálod a Szent Koronát és a Magyar Királyt. Elmondod, hogy a Hun nép sohasem volt pogány nép. 17,000 év óta az Egy Istenhiten él és a Szent István kori római kereszténységhez való csatlakozás egy szükséges lépés volt, de nem újkeletű. A hunok hite az ősi Szkíta valláson, a Jézusi szeretet tanításon és a Manicheizmuson alapuló Uruki-Mani vallás. Nem tagadod meg Buddha és Zarathusztra tanait sem, ahogyan sohasem mondasz ítéletet más, a Földön ma létező egyház és vallás hitrendszerére, belső értékeire.

VII. A magyar nyelvünket hosszú évtizedek óta módszeresen és tudatosan alakítják és módosítják idegenszívűek. A magyar nyelv fenntartásának legfőbb oka az, hogy kiejtése, hangképzése közben olyan energia rezgéseket kelt, amely teremtő erővel bír. Minden szépen és tisztán magyarul beszélő ember, teremtő erővel rendelkezik. Nem engedjük, hogy idegen nyelvek helyesírási szabályai a magyar nyelvre alkalmazottá válhassanak. Mi Hunok nem használunk idegen kifejezéseket, és magyarul fejezzük ki gondolatainkat. A magyar nyelv a leggazdagabb szókincsű az egész világon, nincs olyan idegen kifejezés, amit magyarul ne lehetne elmondani. Törekedjünk a szép, hangsúlyos magyar beszédmódra.

VIII. Kérlek törekedj az alábbiak elsajátítására mindennapi életedben:

* Törekedj az egészséges életre.

* Érezd, hogy az egész létezés egy tagja vagy. Tudd, hogy nélküled a világ nagyon is szegény lenne, mert csak Veled tökéletes és egész. Minden nap tedd fel magadnak a kérdést, Én hogyan járultam hozzá a nagy egészhez?

* Alakítsd ki a felelősség érzetedet, vállalj felelősséget másokért.

* Fejleszd ki azt a tudatot, hogy amit érzel vagy gondolsz annak következménye van és hatása is. Kontrolláld mindkettőt és tudatos legyél abban, hogy mikor vegyék észre a körülötted élők ezeket? Átkot sohase mondj másra, mert beteljesülve visszaszáll fejedre. Vigyázz gondolataidra, mert teremtő erővel bírnak. Ha kívánsz valamit légy pontos, mert ha csak félvállról veszed a gondolataid, akkor nemcsak azt kapod amire gondoltál, hanem azt is amit esetleg pont el akartál kerülni. Légy tehát tudatos. Tiszted a sors humorérzékét.

* Fogadd el, hogy eredeti lényeged az a belsődben található, nem a külsőben. Az élet egy híd, bolond aki házat épít rá. Ne törekedj anyagi javaid mérhetetlenségig való halmozására, miközben lelked elporlad a szellemi táplálék hiánya miatt. Csak azt viheted tovább, ami a lelkedben van, a tudásod, a hited és a szeretetedet. Minden mást itt hagysz másoknak.

* Mondj le az elismerésekről. Alakíts ki egy szellemi mérleget. Az egyik serpenyő legyen a külvilágra nyitott szív, a másik pedig a belső szilárdság és állhatatosság. Bármit teszel, azt ne a vágyaidból és külső világ kényszereiből tedd, hanem magasabb szintről kiindulva tedd. Szeretetből és szabadságból cselekedj. Szabad akaratból.

* Végül pedig arra kérlek, fejleszd ki a hálaérzetet mindazokért ami van, amit az átlag ember természetesnek vesz. A létezés iránti hálát! Tudd, hogy semmi sem magától értetődő. Ha megtanultál a jóért hálásnak lenni, hogy van víz mi lemossa arcod porát, van étel, mely enyhíti éhségedet és van tiszta levegő, mely nélkül néhány perc alatt élettelen lennél akkor tanulj meg hálás lenni a rosszért is. Mert minden ami rossz azért jön veled szembe, hogy felhívja a figyelmed valamely oldaladra, amit ha megértesz a lelked nemesedhet általa.

* Alakítsd úgy az életed, ahogy a fentiekben kértelek erre. Ne külön cselekedd ezeket, hanem együtt éld ezeket. Ha így teszed az angyalok védelme és segítsége lesz veled minden pillanatban mind földi élted és mind magasabb síkbeli léted során.

Az alapdokumentumot Ybario 2002. Augusztus 25.-én foglalta írásba. Kiegészítések Váradi Tibortól 2002. szeptember 7-én.

EMESE ÁLMA

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s