Melkhisédek


Tudvalevő, hogy Ábrahámot borral és kenyérrel,
az úrvacsora kellékeivel fogadta Melkhisédek,
akinek a zsidók és arabok ősatyja tizedet fizetett.

“A Szentírásnak ezt a részét sem átírni, sem kitörölni nem sikerült…”
(Kubínyi Tamás: Álmos hét könyve)

Mózes I. könyve 14. rész:
18. Melkhisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja vala.
  19. És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől.
  20. Áldott a Magasságos Isten, a ki kezedbe adta ellenségeidet. És tizedet ada néki mindenből.

KENYÉR ÉS BOR – TEST ÉS VÉR

Mózes könyvének igéi szerint a kenyér és bor szertartásbeli szerepeltetése nem zsidó eredetű, a zsidó nép születését megelőző szokás.
Mivel Jézus Melkhisédek rendje szerint való főpap, ezért logikusan Jézusnál és Melkhisédeknél a kenyér és a bor azonos jelentésű kell legyen (hitük egylényegű). Melkhisédek pedig nem zsidó, hiszen valójában Ábrámmal találkozott, aki csak később vette fel az Ábrahám nevet, ami után a zsidó és arab népek bibliai ősatyja lett.

Az úrvacsora és a kereszténység tehát a Biblia egyértelmű tanúsága szerint Melkhisédektől vagy még régebbről eredeztethető, nem héber eredetű ősi vallás.
Az egyháztörténelem botrányai, az egyházszakadások, és a végidők egyházainak szellemi-fizikai erőtlensége azt mutatja, hogy a zsidó-keresztény egyházak nem kősziklára építkeztek, mellőzik Péter apostolt.
A zsidó-kereszténység tehát nem valódi kereszténység, hanem, a régi iratok válogatásából, fordításából-ferdítéséből eredő félreértelmezés, hitehagyó eltévelyedés.
 

Az úrvacsorában Jézus testét és vérét magunkhoz véve megemlékezünk Jézussal való testvériségünkről, és arról, hogy e világon mindannyian az anyaföldből vétetünk, ami a búzát és a szőlőt, a kenyeret és a bort, az ételt és az italt, egyszóval az életet adja.
A magyar testvér szó egyedülállóan fejezi ki az úrvacsora lényegét. Ugyis mondhatjuk, hogy az úrvacsora igazi lényegét magyarul lehet megérteni.

Ismert az úrvacsora és a vérszerződés ősi eredetű szkíta-magyar szokásának párhuzamba állítása, lényegi azonosságuk feltételezése.

Pál apostol zsidókhoz írt levelében az ároni (levita, zsidó eredetű, áldozó) és a melkhisédeki (nem zsidó eredetű, áldozatát önmagában hordozó) papság vitathatatlanul elkülönül: más-más nemzetségek.

-Pál apostol zsidókhoz írt levele 5. rész-
 1. Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért,
  2. A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal.
  3. És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért.
  4. És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is.
  5. Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged.
  6. Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint.
  7. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért,
  8. Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet; 
 9. És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek,
  10. Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. 
  -Pál apostol zsidókhoz írt levele 6. rész-
19. Mely lelkünknek mintegy bátorságos és erős horgonya és beljebb hatol a kárpítnál,
  20. A hová útnyitóul bement érettünk Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint.
-Pál apostol zsidókhoz írt levele 7. rész-
1. Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta,
  2. A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya,
  3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké.
  4. Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; 
  5. És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; 
  6. De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,
  7. Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
  8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él:
  9. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől,
  10. Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek. 
  11. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint? 
  12. Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is.
  13. Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül;
  14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról.
  15. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap,
  16. A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.
  17. Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.
  18. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan,
  19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez.
  20. És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká,
  21. De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint:
  22. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus.
  23. És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak:
  24. De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága.
  25. Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök.
  26. Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,
  27. A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván.
  28. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút.

MELKHISÉDEKI PAPKIRÁLYOK – MAGYAR PAPKIRÁLYOK

Atilla király utódainak, a Turul-nemzetségbeli (Árpád-házi, vagy Jézus-házi) királyoknak öröksége a magyar őstörténeti kutatások tanai szerint

  • A magyar királyság ősi, égi eredetű, szakrális királyság, szent és ezáltal örök.
  • Az Angyali Magyar Szent Korona (Sacra Corona) a Föld egyedüli szent koronája, az apostoli magyar király avatókoronája.
  • A római katolicizmusban Mária (a magyar katolicizmusban Boldogasszony, az Ég Királynője) fején a létező koronák közül csak a Szent Korona ábrázolható.
  • Magyarország Mária országa: Regnum Marianum.
  • Az apostoli király a mindenkori magyar király címe. 
  • Magyar király csak az lehet, akit a magyar nép megválasztott, és akit a Szent Koronával megkoronáztak.
  • Szent Király a Szent Koronának megtestesítésére méltó király, aki az apostoli kettős kereszt hordozására jogosult.

“A kettős kereszt kizárólag az apostolokat illeti meg: az apostoloknak, Jézus tanítványainak és küldötteinek jelképe. Több apostoli király, és az ő révén apostoli királyság nincs és nem is volt. Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem is lesz.

… a Szent Korona Tanának alapja a következő.
1. Őfelsége, a Szent Korona személy (jogi személy).
2. A Szent Korona a magyar állameszme megtestesítője.
3. A Szent Korona teste az ország teste, vagyis az ország földje.
4. A Szent Korona tagjai a Korona országainak polgárai.
5. A Szent Korona minden hatalom és jog forrása, a legfőbb felség.
6. A Szent Korona a mindenkori uralkodó fölött áll, az uralkodó a Korona nevében kormányoz.
 … ha a megválasztott államfő (amint a magyarok jogával választott király is) méltatlanná válik a Szent Koronának megtestesítésére, a nemzet akaratából megfosztható ettől a jogától.
A magyar nemzet királyválasztási joga mindmáig érintetlen.
Ugyanúgy, mint az Aranybulla Ellenállási Záradéka.”
(idézet Szitányi György összefoglaló írásából, barikád.hu)

A Szent Korona és a vérszerződés következésképpen a magyar testvériség megvalósulása és ősi jogok forrása.
A hun (hunor vagy honőr) és magyar (magor vagy magőr) testvériség egyben atyai küldetés.

Szakrális királyságunk témájában többek között itt találsz olvasnivalót:
http://www.dobogommt.hu/dobogo/cikk.php?id=20050101092472&evfolyam=I&szam=1
http://barikad.hu/node/48384

JÁTÉKOS SZÓTAN – BESZÉLŐ NEVEK

A latin szólás szerint nomen est omen – a név előjel.
Vizsgáljuk meg az Turul-ház ősének, Atilla világkirálynak nevét keresztény szemszögből (gondolhatunk még az Etele névváltozatra is).
Érdekes, hogy az Atilla/Attila/Etele név hangzásához hasonló étel, ital, illat, élet, lét szavak ugyanazokból a mássalhangzókból állnak, jelentéstartalmuk és hangalakjuk fizikai valóságukban kapcsolódik. Meglepő, hogy a lét fordítottja a tél.  Hasonló hangalakú még például az állat szó, ami szintén az “létező, fennálló azaz állapot” jelentéskörből származhat, a mai jelképes nyelvben éppen az őserő, a nagyszerűség egyik kifejezője (“hú de állat! állati!” A régi magyar nyelvben az állatokat amúgy is inkább a barom vagy jószág szóval illették.)
Lévén a mássalhangzók a megértésben lényegesebbek, a régi írások sokszor csak a mássalhangzókat jelölték, ezért a hangalak kutatásában a mássalhangzók lényegesebbek. 
Isten ostora, Atilla király nevét mágikus névnek mondják, ami  Jézus úrvacsoráját  jeleníti meg önmagában (étele, itala), és a folyam, életfolyam jelentéssel is bírhatott (lásd Etelköz=folyamköz). Az Attila névnek hivatalosan tulajdonított “Atya, Atyácska, szeretett Apánk” jelentés a fenti fejtegetésnek nem mond ellent, hiszen ősatyáról is beszélünk. Ugyanakkor nehezen képzelhető el, hogy a hun király a seregében harcoló gótok nyelvén nevezte volna magát. Nincs is meg a germán nyelvekben ennek névnek a jelentéstani szóbokra. (A szóbokrok módszerét lásd: Götz László: Keleten kél a Nap című művében.)
Felvetődik a kérdés: ahogy Jézus a kufárokat ostorozta a szent helyen (a jeruzsálemi templomban), hasonlóképpen ostorozhatta Attila is a Szentek országát (Sacra Pannoniát, lásd Varga Tibor), a Világ szívét (a Pilist), és az ős-Budát (Sicambriát) elfoglaló Római birodalmat? Atilla ugyanis az Isten ostora, latinul Flagellum Dei

VILÁGNAK KIRÁLYA ATILLA
“A hunoknál az igazság jár, és nem kell érte fizetni,
mint a római birodalomban” – Európa atyja, Atilla
A Turuloknál Atilla kultusz van – Atilla a Kárpát-medencéhez kötődik
Hunok, avagy avarok – Avarok, akiket magyaroknak mondunk

Tulipán Tamás: Buda és Attila (Imádkozó hercegek) -(festmény,tempera)

———————————————————————————————————

További írások Melkhisédek világkirályról,
a papkirályok elődjéről:
http://turiya.vidya.hu/konyvtar/tradicio/guenon/vilagkir/grvk06.html

Melkisédek jóslata

Írta: VOPUS szerkesztő   
Melkisédek Jóslata - MelkisédekMelkisédek, egy rejtélyekkel és mágikus legendákkal övezett név. Istenített és különböző kultúrákban ismert. A Bibliában  számtalan alkalommal  jelenik meg, Sálem Királyaként említve, a héber tradícióban különböző könyvekben említik, úgy mint a Zohár vagy a Midrash Rabba. Ismert a keleti népek között, a mongolok félték, ezen földek buddhista lámái istenítették.Dr. Ossendowski Ferdinánd, illusztris utazó, tudós és író, a következőket beszéli el a ma már klasszikus „Bestiák, Emberek és Istenek” (1924), című, utazásokról szóló könyvében:

“Átszelvén a karaván a Közép-Ázsiai sztyeppéket, Tzagan-Luk közelében, a mongol kalauz egyszerre így kiáltott fel:”Megállni!”, és mindjárt ezután földre vetette magát a tevéjéről, a klasszikus buddhista „OM MANI PADME HUM” mantrát suttogván. Dr. Ossendowski Ferdinánd - Melkisédek JóslataHihetetlen dolog történt ebben a percben. A levegő édesen vibrálni kezdett, mintegy magával hozván egy szeretet és békeéneket, mely azonnal a szívhez szólt. Mintha az ég és föld is visszatartották volna lélegzetüket. Még az állatok is megérezték: a madarak abbahagyták repülésüket, és leszálltak, a tevék fülüket megállították, a lovak mozdulatlanok és figyelő állapotban maradtak, a kutyák abbahagyták csaholásuk, és a zaks-ok földre vetették magukat. Az összes mongol kísérő letérdelt és erősen imádkozott, miközben ez a mély csend érződött: még a környék folytonos szélfújása is abbamaradt. Hihetetlen erejű légkör volt, szokatlan nyugalom és béke, főleg a nyugatiaknak.”

Mikor a kollektív elragadtatás véget ért, a mongolok elmagyarázták Ossendowski-nak, hogy mi történt. Megközelítették a Rejtélyek Rejtélyét, a Föld Urának föld alatti királyságát, épp mikor az meditációban volt.

Könnyű megérteni, hogy Ossendowski nem sok információt tudott kiszedni azokból az emberekből. Azok a mongolok tudták, hogy a lámák féltve őrzik a Föld Királyának titkát, és keményen büntetik azokat, akik híresztelik eme dolgokat. De, és itt még egy sejtelmes dolog rejlik, az ezen alkalommal Ossendowski által összegyűjtött vallomás nagymértékben megegyezik azzal, melyet Saint-Ives D’Alveyedre márki ad elő „Indiai Misszió” (1910) című könyvében, valamint azzal, amit egy kevésbé hírneves író, Louis Jacolliot mesél el az „Isten Fiai” és „A Szellemidézés a Világban” című könyveiben.

Melkisédek Jóslata - Mongólia

A három említett író Agarthi-ról vagy Agarthá-ról szól, a névről, melyet tibeti nyelven kapott a sejtelmes, földalatti királyság, ahol a Föld Királya uralkodik.

Ossendowski meséli, hogy látogatóban a Narabanchi kolostorban, Mongóliában, rátalált egy meghökkentő jóslatra, melyet Melkisédek hagyott ezen a helyen, mikor Ő, a Föld Géniusza,  1890-ben meglátogatta. Íme a jóslat:

„Minden egyes nappal egyre jobban fogják az emberek feledni lelküket, és testükkel foglalkoznak majd. A legnagyobb korrupció uralja majd a Földet. Az emberek a vadállatokra fognak hasonlítani, szomjazván testvéreik vérét. A Félhold eltörlődik majd, és híveik koldusokként és folytonos háborúban tűnnek majd el. Legyőzőiket a nap sebesíti majd meg, de nem emelkednek fel majd kétszer, a lehető legrosszabb fog bekövetkezni velük, és becsmérlések közt végzik a többi nép szemében. Melkisédek Jóslata - MelkisédekA királyok koronái, nagyok és kicsik, lehullanak majd. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc… Egy szörnyű háború lesz minden népek között. Az óceánok elvörösödnek majd… A Föld és a tengerek mélye csontvázakkal lesz majd tele, megtörnek a királyságok, egész államok népei halnak majd meg… Az éhség, a betegség, törvények által ismeretlen bűnök… Amennyit a világ még nem látott. Akkor jönnek majd el Isten és a Szent Lélek ellenségei, melyek az emberben lappanganak. Kik mások kezét fogják majd, azok is elhullnak. Az elfeledettek, a megkövetettek, felemelkednek és mindenki figyelmét felkeltik majd. Ködök és viharok lesznek, a csupasz hegyeket bevonja az erdő, megremeg majd a föld… Az emberek ezrei a rabság és a megszégyenítés láncait az éhségre, betegségekre és halálra váltják majd fel. A régi utak megtelnek majd egyik helyről a másikra vándorló sokaságokkal. A Legjobb és legszebb városok tűz martalékaként tűnnek majd el… egy, kettő, három… apa fia ellen, testvér testvér ellen, anya lánya ellen harcol majd… A bűn, a testek és lelkek megrontása, féktelenül uralkodik majd… A családok szétszélednek… A hűség és szeretet megszűnnek majd… Tízezer emberből egy fog megmaradni… egy őrült, meztelen, éhes és erőtlen, aki nem tud majd egy házat felépíteni magának, sem élelmet beszerezni… Üvölt majd, mint egy megveszett farkas, tetemeket fal majd fel, saját húsát harapja majd, és felbőszülten hívja ki Istent… A Föld elnéptelenedik. Isten kiengedi kezéből. Gyümölcseit rá csak az éj és a halál szórják majd. Ekkor egy eddig ismeretlen nép jelenik majd meg, mely erős karral tépi majd ki az őrület és gonoszság gyomját, és azokat, akik hűségesek maradtak az ember szelleméhez, a rossz elleni harcba vezetik. Megalapítanak majd egy új életet a nemzetek halála által megtisztult földön. Ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd, melyek boldogan élnek majd  hetvenegy éven keresztül. Ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek lesznek…. Utána az Agarthi népei előjönnek földalatti barlangjaikból és megjelennek majd a föld felszínén.”

Az utolsó részben, figyelmes olvasás után, Oscar Uzcategui felfedezte, hogy Melkisédek pontos dátumokat ad jóslatában. Lássuk:

Melkisédek Jóslata - háborúkA jóslatot a Föld Ura 1890-ben írta. Ezek szerint, amikor Melkisédek azt mondja „ötven éven belül csak három nagy hatalom létezik majd”, 1940-re érti, mármint, a Második Világháborúra.

Három nagy hatalom keletkezett akkor: Európa, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok. Ezután következik: „Boldogan élnek majd hetvenegy éven keresztül.” Ez 1940 meg 71, 2011-et ad.

Ebben a baljós évben: „ezek után tizennyolc év háború és szerencsétlenségek”.

Így közli velünk, hogy egy világméretű konfliktus előtt állunk, melynek szörnyűséges, soha nem látott következményei lesznek, és melynek időtartama 18 év lesz: 2011-től egészen 2029-ig. Utána egy regeneráció fog bekövetkezni, egy új körforgás kezdődik majd el, de addig nem, míg nem jön előtte egy visszafejlődés és megsemmisülés, ahogy annyi jóslat és hit közli világszerte.

Forrás:

http://www.vopus.org/hu/gnozis/profeciak-2012/melkisedek-joslata.html

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s